Informatie over bijeenkomst voor huiseigenaren De Banjaard

Bunnik/Kamperland 17 januari 2019

Voor de huiseigenaren van Residence De Banjaard willen wij, zoals per brief aangekondigd, de plannen voor de vervanging van de drie windturbines in de Jacobahaven toelichten.

Dat zal gebeuren op donderdag 24 januari tijdens een inloopbijeenkomst.

U kunt binnenlopen tussen 14.00 en 17.00 uur.

De locatie is Dorpshuis Casembroot
Alexiaplein 3
4493 EZ Kamperland.

Om voor de catering een beeld te hebben van het aantal te verwachten bezoekers, verzoeken wij u met een mail aan info@e-connection.nl aan te geven of u van plan bent te komen en met hoeveel personen.

Voor de goede orde: de formele ruimtelijke procedure moet nog starten.

 

Information über das Treffen für die Hauseigentümer der Banjaard Residence über den Ersatz der Windturbinen in der Jacobahaven.

Am Donnerstag, 24.Januar, findet zwischen 14.00 und 17.00 Uhr ein Walk-In statt, bei dem wir Interessierte über insere Pläne informieren.

Dorfshaus Casembroot
Alexia Platz 3
4493 EZ Kamperland.

Damit wir uns ein Bild von der Besucherzahl machen können (wegen das Catering), geben Sie bitte an (E-Mail info@e-connection.nl), ob Sie die Absicht haben, zu kommen und wie viele Personen.

Übrigens: Das formale räumliche Verfahren muss noch ein Anfang nehmen.

Vergunningen voor Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering rond

De Provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. E-Connection heeft het initiatief genomen om deze concentratielocatie verder te optimaliseren. Voor de nieuwe windparken en voor de opschaling van de bestaande windturbines, heeft E-Connection namens de toekomstige windparkeigenaren inmiddels alle noodzakelijke vergunningen verworven.

Windwerkgroep en milieueffectrapportage

Samen met de Provincie Zeeland, de gemeentes Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties is afgelopen jaren in de Windwerkgroep Oosterscheldekering onderzocht welke mogelijkheden er op en rond de Oosterscheldekering zijn voor nieuwe windparken en voor het vervangen van bestaande windturbines. Dat gebeurde onder de noemer Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO). Hiervoor is onder meer een milieueffectrapportage uitgevoerd waarmee de Commissie voor de milieueffectrapportage begin 2018 heeft ingestemd. Op basis van de milieuonderzoeken is een Voorkeursalternatief vastgesteld, waarmee de bestaande 80 MW op de Oosterscheldekering uitgebreid wordt tot 130 MW in 2020 en 140 MW in 2027.

Concentratielocatie in drie gemeenten

De concentratielocatie Oosterscheldekering omvat het voormalig werkeiland Neetje Jans in de gemeente Veere, werkeiland Roggenplaat in Schouwen-Duiveland en de Jacobahaven in Noord-Beveland.

Het Voorkeursalternatief gaat uit van drie nieuwe windparken: Windpark Binnenhaven (4 turbines) en Windpark Poolvoet (2 turbines), beide op Neeltje Jans, en Windpark Roggeplaat-West (2 turbines) op de Roggenplaat.

Daarnaast vindt opschaling plaats van een aantal bestaande windparken. Het gaat om:

-Windpark Neeltje Jans in de Vluchthaven, waarvan 3 turbines in 2020/2021 vervangen worden en één turbine in 2027;
-Windpark Roompotsluis in de Noordland Buitenhaven, waarvan de 2 noordelijke turbines in 2020/2021 vervangen worden en de 2 zuidelijke in 2027;
-Windpark Roggeplaat op de oostzijde van de Roggenplaat, 4 turbines te vervangen in 2027;
-Windpark Jacobahaven in de gemeente Noord-Beveland, 3 turbines te vervangen in verwachting 2021.

Bestemmingsplan en vergunningen

Voor de vier windparken die liggen in de gemeente Veere is halverwege 2018 de herziening van het bestemmingsplan unaniem door de gemeenteraad vastgesteld (Bestemmingsplan Neeltje Jans 1e Herziening). Ook zijn door de gemeente de vergunningen afgegeven voor de bouw van de turbines (Omgevingsvergunning) van de nieuwe windparken Binnenhaven en Poolvoet en de turbines die in 2020/2021 worden vernieuwd van de windparken Neeltje Jans en Roompotsluis. Bij de wijziging bestemmingsplan en afgifte Omgevingsvergunningen is uitgegaan van de gemeente coördinatieregeling. Tegen de herziening van het bestemmingsplan Neeltje Jans en de Omgevingsvergunningen loopt één beroepsprocedure bij de Raad van State.

Voor Windpark Roggeplaat-West heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland halverwege 2018 unaniem ingestemd met een procedure tot afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente heeft vervolgens de Omgevingsvergunning voor de bouw van de twee windturbines afgegeven. Daartegen is geen bezwaar ingediend.

De Provincie Zeeland heeft voor alle windparken op Neeltje Jans en het windpark op de Roggenplaat vergunningen en ontheffingen voor natuur afgegeven. Tegen deze vergunningen zijn geen bezwaren ingediend en is geen beroep aangetekend. Datzelfde geldt voor de door Rijkswaterstaat afgegeven watervergunningen. Alle door E-Connection verworven natuur- en watervergunningen zijn daarmee onherroepelijk.

Windpark in de Jacobahaven

Voor het windpark in de Jacobahaven loopt op dit moment de procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan. De watervergunning en de natuurvergunning en -ontheffingen zijn inmiddels ook aangevraagd. De gemeente Noord-Beveland zal gevraagd worden uit te gaan van gemeentelijke coördinatie. Het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning worden dan gelijktijdig vastgesteld en er geldt één gezamenlijke bezwaarprocedure. Het is de bedoeling dat de vergunningen in 2019 worden afgegeven.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

De nieuwe en te vervangen windturbines op Neeltje Jans en de Roggenplaat kunnen door E-Connection worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet door gebruik te maken van het bestaande 150 kV Gesloten Distributie Systeem (GDS) van dochteronderneming OSKneT BV.

Op dit GDS, dat in 2017 door OSKneT is gerealiseerd, is het recent gebouwde Windpark Bouwdokken aangesloten. Het zal voor de nieuw aan te sluiten windparken worden uitgebreid tot de benodigde capaciteit. Bij de aanleg van de kabel van OSKneT is vooraf rekening gehouden met de komst van de nu te bouwen nieuwe en te vervangen windturbines.

Planning windparken

Nu de vergunningen rond zijn, kunnen op basis van aanbiedingen door turbinefabrikanten keuzes voor het type windturbine worden gemaakt. Daarnaast dient de financiering van de windparken te worden geregeld en SDE+ te worden verkregen.

De bouw van de eerste windturbines is voorzien in 2020.