E-Connection is vandaag, na een voorbereiding van ruim 10 jaar, gestart met de bouw van de eerste nieuwe windturbines van het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO). De eerste fase bestaat uit vier windparken met in totaal elf windturbines, waarmee begin 2022 net zoveel windstroom wordt opgewekt als 60.000 huishoudens jaarlijks gebruiken. Door windenergie te optimaliseren op de provinciale windenergieconcentratielocatie Oosterscheldekering versterken we de unieke combinatie van windenergie, natuur, recreatie en waterkering.

Globale planning Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering
In april 2020 wordt gestart met de betonfundaties. Op drie locaties wordt de bestaande dam daarvoor verbreed. Eind van de zomer start de aanleg van de parkbekabeling. Begin 2021 worden alle werkzaamheden voor de netaansluiting van de nieuwe windparken gerealiseerd. Hierbij wordt een extra transformator geplaatst in het bestaande hoogspanningsstation op Neeltje Jans. De Vestas-windturbines zelf worden vanaf medio 2021 geïnstalleerd en zullen naar verwachting in het voorjaar van 2022 operationeel zijn.

Tijdens de bouw van de windparken en de netaansluiting wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt en tegelijkertijd de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd. Gedurende de bouwfase kunnen soms delen op het werkeiland Neeltje Jans minder goed toegankelijk zijn, maar we zorgen ervoor dat recreatieve voorzieningen en bedrijven bereikbaar blijven.

Rick Wasser, directeur E-Connection: “Het project is in goede samenwerking met provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties tot stand gekomen. Samen hebben we beoordeeld op welke plekken windturbines het beste geplaatst kunnen worden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen voor duurzame energie van de provincie Zeeland, de RES Zeeland en de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland.

Ruimte voor de natuur
Zowel de Voordelta als de Oosterschelde zijn Natura2000-gebieden. Daarom zorgen we ervoor dat de natuur zo min mogelijk last heeft van de bouw en de aanwezigheid van windturbines. Zo zijn voorafgaand aan de bouw extra broedlocaties ingericht voor onder andere meeuwen en strandplevieren en is bij het bepalen van de locaties voor de windturbines en de periode van de werkzaamheden goed gekeken naar broedlocaties en plekken waar vogels verblijven tijdens de rui. Net als bij Windpark Bouwdokken willen we de natuur extra ruimte kunnen bieden. Dat gaan we doen in samenspraak met Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Nationaal Park Oosterschelde, bijvoorbeeld door delen van het gebied op een natuurlijke manier in te richten, waardoor het interessanter wordt voor bepaalde vogelsoorten.

Aandacht voor educatie en recreatie
Vanuit de windparken komt een bedrag beschikbaar dat we in samenwerking met de gemeente Veere aan zinvolle publieksvoorzieningen in de gemeente en aan recreatie en educatie zullen besteden. Waar mogelijk zullen we voortborduren op de eerder uitgevoerde ideeën, zoals wandelpaden, fietsroutes, tentoonstellingen en elektrische oplaadpunten. Ook zoeken we samenwerking met recreatiebedrijven en evenementen in de omgeving, om zowel bewoners als toeristen te informeren over windenergie en dit unieke project.

Over Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering
De eerste fase van OWO betreft de bouw van zes nieuwe windturbines en de vervanging van vijf bestaande, kleinere windturbines. Het gaat om vier verschillende windparken: Windpark Binnenhaven (vier nieuwe turbines), Windpark Roggeplaat-West (twee nieuwe turbines), Windpark Noordland-Buiten (vervanging van de twee noordelijke turbines) en Windpark Vluchthaven (vervanging van drie turbines).

De windturbines die worden geplaatst worden geleverd door Vestas. Er komen negen Vestas-turbines V136 (4,2 MW) met een tiphoogte van 204 meter. De twee Vestas-turbines V117 (4,2 MW) van Roggeplaat-West hebben een tiphoogte van 150 meter.

Hierna komen er in twee fasen tot en met 2027 nog twee nieuwe turbines bij (Windpark Poolvoet) en wordt een aantal andere windturbines vervangen, onder andere van het windpark aan de Jacobahaven.

Eind 2027 bestaan de windparken op de Oosterscheldekering inclusief Jacobahaven en Bouwdokken uit 32 windturbines en wekken zij voor ruim 140.000 huishoudens elektriciteit op. Hiermee is de provinciale concentratielocatie Oosterscheldekering geoptimaliseerd voor windenergie voor de komende 20 tot 30 jaar.

De nieuwe windparken en netaansluiting zijn eigendom van E-Connection. Windpark Binnenhaven wordt medegefinancierd door burgerwindcoöperatie Zeeuwind; Noordland-Buitenhaven en Vluchthaven door TREF (Triodos Renewables Europe Fund). E-Connection ontwikkelt, bouwt en beheert de windparken. BNG Bank (windturbines) en Triodos (hoogspanningsstation) treden op als financier. Fundaties en toegangswegen worden aangelegd door GMB Civiel. Vestas levert, installeert en onderhoudt de windturbines. De netaansluiting wordt aangelegd door Van Gelder.