Windpark OSK BV kan over de grond beschikken om de laatste twee windturbines te bouwen van Windpark Bouwdokken op het werkeiland Neeltje Jans (Oosterscheldekering). Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag in een zaak tussen de Staat der Nederlanden en themapark Deltapark Neeltje Jans. Het Hof stelde daarbij Deltapark Neeltje Jans, dat in 2017 bij de Kantonrechter de komst van de turbines had weten te blokkeren, volledig in het ongelijk.

De procedure bij de Kantonrechter te Den Haag was indertijd door Deltapark Neeltje Jans aangespannen tegen de Staat der Nederlanden als verhuurder van de gronden waarop het themapark is gevestigd. Het ‘huurgenot’ zou afnemen nu de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf) met een grondovereenkomst de turbines mogelijk maakte. Deltapark zou inkomsten mislopen omdat bezoekers zouden wegblijven vanwege onder meer overlast en een gevoel van onveiligheid.

Tegen deze uitspraak is de Staat der Nederland in beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag.

Het Hof heeft op 19 februari 2019 Deltapark op alle punten ongelijk gegeven en heeft de eerdere uitspraak van de Kantonrechter vernietigd. Het Hof acht de mogelijke hinder van de turbines beperkt van omvang en zeker niet onrechtmatig. Ook acht het Hof het niet aannemelijk dat bezoekers wegblijven vanwege nieuwe turbines in het gebied.

Bovendien, zo constateert het Hof, was het bij de oprichting van het themapark in 1996 al bekend dat het gebied rondom de Oosterscheldekering gold als concentratiegebied dan wel speerpuntlocatie voor windenergie. Deltapark had daarmee kunnen weten dat er nieuwe windturbines gebouwd konden worden.

Het Hof concludeert daarmee dat het Rijksvastgoedbedrijf wel degelijk grond ter beschikking mocht stellen aan Windpark OSK BV om de beide windturbines te bouwen. De uitspraak van het Hof is te vinden op Rechtspraak.nl.

Afwijzing claim voor planschade door rechtbank Middelburg

Ook in een tweede zaak is Deltapark Neeltje Jans door de rechter in het ongelijk gesteld. Naar het oordeel van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft Gemeente Veere eerder een verzoek om planschadevergoeding door het themapark terecht afgewezen.

Deltapark had de claim voor planschade bij Gemeente Veere ingediend vanwege het bestemmingsplan Neeltje Jans in 2011, waarbij Windpark Bouwdokken mogelijk werd gemaakt. De gemeente oordeelde halverwege 2017 bij haar afwijzing dat er van planschade geen sprake kon zijn. Deltapark had kunnen weten dat er windturbines gebouwd zouden gaan worden. Bovendien vond de gemeente dat een eventueel negatief effect op de bedrijfsvoering van het themapark zo beperkt zou zijn, en dat er geen sprake was van vergoedbare vermogens- of inkomensschade.

De Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft op 11 februari 2019 de eis van Deltapark voor planschade ook afgewezen. De rechtbank onderschrijft de onderbouwing van de Gemeente Veere dat de komst van de windturbines voorzienbaar was. Bij haar oprichting in 1995 had Deltapark kunnen weten dat in het gebied windturbines gebouwd zouden kunnen gaan worden. De Provincie Zeeland had in 1994 in het Streekplan Windenergie Zeeland de Oosterscheldekering reeds aangewezen als speerpuntlocatie voor windenergie. De uitspraak van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant is te vinden op Rechtspraak.nl.

Standpunt Windpark OSK BV

Windpark OSK BV is verheugd over de uitspraak van het Hof en de Rechtbank Zeeland-West Brabant. Zij is zich op dit moment, met aannemers, leveranciers en financiers, aan het beraden om op de kortst mogelijke termijn de ontbrekende windturbines BD8 en BD9 alsnog te installeren.

Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken is gebouwd op de strekdammen van de voormalige bouwdokhaven op Neeltje Jans. Inmiddels zijn 7 van de geplande 9 windturbines gebouwd, elk met een masthoogte van 99 meter en 4,2 MW opgesteld vermogen. Het windpark is sinds begin 2018 operationeel en produceert ongeveer 112,5 miljoen kWh per jaar. Dat is evenveel als ongeveer 36.750 huishoudens jaarlijks gemiddeld verbruiken. De Oosterscheldekering is door de Provincie Zeeland aangewezen als concentratielocatie voor windenergie.