Vervanging van de drie windturbines van Windpark Jacobahaven, dat is de bedoeling van de wijziging van het bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt in de gemeente Noord-Beveland. Twee van de windturbines worden herbouwd op precies dezelfde locatie als waar ze nu staan, één verschuift ongeveer 25 meter. Daarmee verandert er eigenlijk niet zo veel in de Jacobahaven. Wel worden de windturbines ongeveer 27 meter hoger. De nieuwe turbines zijn stiller en leveren minstens de helft meer duurzame elektriciteit dan de huidige.

De plannen voor de opschaling van Windpark Jacobahaven zijn onderdeel van het omvangrijkere project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering (OWO) voor het hele gebied van de Oosterscheldekering. Voor dat project is, inclusief de Jacobahaven, een milieueffectrapportage uitgevoerd waarover de Commissie voor de milieueffectrapportage positief heeft geadviseerd. Voor de Jacobahaven zijn aanvullend extra onderzoeken uitgevoerd, onder meer voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Maximaal 150 meter

De huidige windturbines in de Jacobahaven hebben een masthoogte van 78 meter en een ‘tiphoogte’ van 123 meter. De ‘tiphoogte’ is het hoogste punt als de wiek recht omhoog staat. De mast van de nieuwe turbines wordt 12 tot 14 meter hoger. De tiphoogte wordt maximaal 150 meter.

Op windturbines hoger dan 150 meter is verlichting nodig voor de veiligheid van het vliegverkeer. In de Jacobahaven is die dus niet nodig. Er is ook gekeken naar de mogelijkheid van hogere windturbines. Maar na gesprekken met de omgeving is besloten daarvan af te zien, ook al bleek uit de milieueffectrapportage dat hogere turbines wat betreft milieueffecten haalbaar zouden zijn.

Visualisaties Windpark Jacobahaven. Boven: bestaande situatie tiphoogte 123 meter. Onder: toekomstige situatie tiphoogte 150 meter.

 

Innovaties maken stiller

Uit de milieueffectrapportage en de aanvullende onderzoeken blijkt dat aan de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid kan worden voldaan. Daarvoor zal wel één van de turbines een deel van de nacht in een geluidsreducerende modus draaien en zullen turbines vanwege slagschaduwhinder soms even stil moeten staan. Bij het uitwerken van de plannen voor de Jacobahaven is daarmee rekening gehouden.

Door allerlei innovaties zijn moderne windturbines over het algemeen stiller dan oudere types, zelfs al zijn ze groter en hebben ze een groter vermogen. De nieuwe windturbines in de Jacobahaven zullen dan ook stiller zijn dan de huidige. Zo worden de wieken (rotorbladen) van de windturbines voorzien van ‘uilenveren’: een gekartelde rand op de wieken waardoor minder geluid ontstaat. Turbinefabrikanten hebben dat afgekeken bij de uil, een vogel die heel stil kan vliegen.

Stilstand en normen

Om mogelijke hinder door slagschaduw te beperken, worden de windturbines voorzien van sensoren en een stilstandsvoorziening. Daarmee kan de turbine stil worden gezet op momenten dat er voor omwonenden slagschaduwhinder kan ontstaan. Voor gewone woningen gelden wettelijke normen van de hoeveelheid slagschaduwhinder die als acceptabel wordt gezien; er mag over een heel jaar maximaal 6 uur slagschaduwhinder optreden op een woning. Deze wettelijke norm geldt niet voor recreatiewoningen zoals op De Banjaard staan. Toch wordt ook nu een van de huidige windturbines van Jacobahaven geregeld stilgezet om slagschaduwhinder op de recreatiewoningen te voorkomen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Na vervanging van de windturbines zal dat ook gebeuren.

De recreatiewoningen van De Banjaard en het Banjaardstrand liggen ten westen van de windturbines van Windpark Jacobahaven. Hier kan alleen in de vroege ochtenduren voor 8.00 uur slagschaduwhinder optreden en slechts tijdens enkele maanden per jaar. Op het noordelijkste stukje van het strand rond april en september iets langer, tot 9.00 uur. Later op de dag is in dit gebied slagschaduw van de windturbines van de Jacobahaven niet mogelijk.

Voor de woningen en campings pal ten zuiden en ten oosten van de windturbines geldt dat eventuele slagschaduw vanaf de late middag plaats kan vinden. Door stilstand van turbines wordt de hinder hier beperkt. Met omwonenden worden daarover afspraken gemaakt.

Groei duurzame elektriciteit

De nieuwe windturbines hebben een groter vermogen en een grotere rotordiameter dan de bestaande turbines. Daardoor zal de hoeveelheid duurzame elektriciteit die ze produceren minstens de helft hoger liggen dan nu. De elektriciteitsproductie stijgt van ongeveer 25 miljoen kWh per jaar nu naar minstens 38 miljoen kWh.

De huidige windturbines hebben een vermogen van 3 MegaWatt (MW), de nieuwe zullen minstens 4 MW zijn. Daarmee draagt Windpark Jacobahaven bij aan het halen van de doelstelling voor windenergie van de Provincie Zeeland (minstens 570,5 MW) en van het Rijk (minstens 6.000 MW). De opschaling past ook goed bij het Zeeuwse Energieakkoord en de uitgangspunten van het energiebeleid van de gemeente Noord-Beveland.

Stukken ter inzage

Voor de opschaling van Windpark Jacobahaven wordt het bestemmingsplan gewijzigd. De gemeente Noord-Beveland heeft daartoe het Ontwerp-Bestemmingsplan en een concept-Omgevingsvergunning ter inzage gelegd, zie daarvoor de website van de gemeente. Deze stukken liggen ter inzage tot en met 14 augustus 2019. Op 8 augustus vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis te Wissenkerke.