Woensdag 15 februari
Tussen 19.00 en 21.00
In de foyer van het gemeentehuis in Hellevoetsluis

De zes bestaande windturbines aan de zeezijde op de Haringvlietdam worden vervangen door twee nieuwe turbines aan de binnenzijde van de dam. Met de geplande twee nieuwe turbines kan naar verwachting vierenhalf keer meer windenergie worden gewonnen. De turbines produceren evenveel als het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van minstens 11.000 huishoudens. Dat is te vergelijken met ongeveer twee derde van alle huishoudens binnen de voormalige gemeente Hellevoetsluis.

Om de bouw van de twee windmolens mogelijk te maken, moet eerst het bestemmingsplan aangepast worden. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een locatie gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden. De gemeenteraad neemt hier uiteindelijk een besluit
over. Een eerste concept (voorontwerp) heeft vorig jaar voorjaar ter inzage gelegen. Ook zijn er door de gemeente normen opgesteld, waarin staat waar het windproject aan moet voldoen op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Slagschaduw gaat over
de bewegende schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu.

U kunt uw mening geven over het bestemmingsplan

Op 28 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Hellevoetsluis het ontwerpbestemmingsplan voor de windturbines behandeld en vrijgegeven voor inspraak. Dit plan ligt nu samen met een aantal bijbehorende documenten en ontwerp-vergunningen ter inzage (van 19 januari t/m 1 maart). U kunt de documenten inzien in het gemeentehuis, aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uitnodiging inloopavond 15 februari

Op woensdagavond 15 februari organiseert de gemeente een inloopavond in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur, op een moment dat het voor u het beste uitkomt. U hoeft zich niet aan te melden.
Op deze avond kunt u in gesprek over de plannen voor de nieuwe windturbines en vragen stellen. Er zijn medewerkers aanwezig van de gemeente, initiatiefnemer E-Connection en andere betrokken partijen. U kunt ook informatie krijgen over de volgende stappen in het proces en uitleg over hoe u een zienswijze kunt indienen. U kunt dat eventueel ook ter plekke doen bij een medewerker van de gemeente.

Presentatie van plannen (online) op maandagavond 13 februari

Wilt u graag meer weten over het plan voor de windturbines langs de Haringvlietdam? Twee dagen voor de formele inloopavond organiseert de gemeente nog een online presentatie, op maandagavond 13 februari vanaf 19.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden, door een mail te sturen naar duurzaamheid@voorneaanzee.nl.

Vervolg van de formele procedure

Na 1 maart worden alle zienswijzen doorgenomen en behandeld. Dit kan leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Vervolgens moet er een besluit worden genomen over de definitieve plannen. Ze worden eerst behandeld door het college van B&W. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te besluiten over het bestemmingsplan voor de windturbines. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hier voor de zomer een besluit over.Wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief van E-Connection..