Windenergie op waterkeringen heeft een grote potentie


Waterkeringen zijn gunstige locaties voor het plaatsen van windturbines. Door de nabijheid van open water waait het er veel en hard. Bovendien is er langs de waterkering vaak weinig bewoning. De windturbines kunnen bovendien zo geplaatst worden dat zij de contouren van de dijken versterken, waardoor dit past in het landschap.

Uiteraard mogen de windturbines de dijk niet verzwakken. Daarom zijn de funderingen sterker en zwaarder uitgevoerd dan bij turbines elders in het land. E-Connection is van mening dat windturbines de dijken zelfs kunnen versterken, omdat de funderingspalen het dijklichaam extra verankeren aan de ondergrond.

Het plaatsen van een windturbine op een waterkering is duurder dan elders op land. De elektriciteitsopbrengst per turbine is echter vaak hoger, wat het bouwen van windparken op dijken tot een verantwoorde vorm van energieopwekking maakt. E-Connection schat dat er in 2020 voor 500 MW aan windenergie op waterkeringen staat. Het potentieel kan zelfs tot 1.000 MW reiken. Daarmee leveren deze locaties een aanzienlijke bijdrage aan de overheidsdoelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020.