De gemeente Voorne aan Zee heeft het ontwerp-bestemmingsplan en enkele vergunningen voor de nieuwe windturbines op de Haringvlietdam ter inzage gelegd. Daarin staat onder meer beschreven waar de windturbines komen te staan en aan welke normen voor geluid en slagschaduw ze moeten voldoen. Zie ook de website ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ter inzage tot en met woensdag 1 maart. Op 15 februari vindt hierover op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst plaats.

Windturbines Haringvlietdam

De zes bestaande windturbines aan de zeezijde op de Haringvlietdam worden vervangen door twee nieuwe turbines aan de binnenzijde van de dam. Met de geplande twee nieuwe turbines kan naar verwachting vierenhalf keer meer windenergie worden gewonnen. De turbines produceren evenveel als het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van minstens 11.000 huishoudens. Dat is te vergelijken met ongeveer twee derde van alle huishoudens binnen de voormalige gemeente Hellevoetsluis.

Procedure

Tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan zijn de ontwerpen van de Omgevingsvergunning, vergunning Waterwet en vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) gepubliceerd. Voor de laatste twee is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag, voor de vergunning Waterwet is een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en het Waterschap Hollandse Delta. Vanaf het moment van publiceren heeft u 6 weken de tijd om de informatie tot u te nemen en eventueel een zienswijze in te dienen. Zienswijzen dienen gestuurd te worden naar de gemeente Voorne aan Zee. Zie hier de publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan.

Belangrijkste informatie voor u

In het ontwerp-bestemmingsplan wordt gewerkt met lokale normen ten aanzien van geluid, slagschaduw en lichtschittering en externe veiligheid.

Geluid

Als jaargemiddelde geluidsnorm geldt maximaal 45 dB in Lden op de gevel van zogenaamde geluidgevoelige objecten, zeg maar gewone woningen. Lden staat voor Level day-evening-night en is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een heel etmaal uit te drukken. Vijf woningen als referentie-toetspunten aangewezen om het jaargemiddelde van de geluidsbelasting te controleren.

Binnen 6 maanden na oprichting van de windturbines moet een zogenaamde bronsterktemeting worden uitgevoerd, om na te gaan of het bronvermogen overeenkomt met de gegevens die de fabrikant vooraf heeft verstrekt. Dit om het ontstaan van hinder als gevolg van tonaal geluid, laagfrequent geluid en piekgeluid te voorkomen.

Slagschaduw en lichtschittering

De slagschaduwduur op ramen binnen de gevel van slagschaduwgevoelige objecten mag niet meer bedragen dan 6 uur per jaar. Daarnaast mag er op de gevels van strandpaviljoen Boelies en strandpaviljoen Shamrock Inn, niet meer slagschaduw optreden dan 30 minuten per jaar, voor zover deze slagschaduw optreedt tussen 1 mei en 15 september, uitgezonderd eventuele dagen dat een strandpaviljoen gesloten is.

De windturbines moeten voorzien zijn van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt als er meer slagschaduw optreedt dan de norm toelaat. En om lichtschittering te voorkomen of beperken moeten de windturbines voorzien zijn van niet reflecterende materialen of coatinglagen op relevante onderdelen.

Externe Veiligheid

Ook zijn er normen voor externe veiligheid opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Daartoe zijn er berekeningen gemaakt hoe groot het risico voor personen in de omgeving van de windturbines is. Verder staat onder meer beschreven aan welke veiligheidseisen een windturbine moet voldoen.

Wilt u alle normen nalezen? Op verzoek van de klankbordgroep Haringvlietdam staan alle lokale normen samengevat in paragraaf 1.5 van het ontwerp-bestemmingsplan. Uitgebreidere uitleg is te vinden in de hoofdstukken over geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle bijlagen is te vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Informatiebijeenkomst

Op 15 februari houdt de gemeente een inloopavond in het kader van de inspraak. Deze vindt plaats op het gemeentehuis te Hellevoetsluis. Daarnaast wordt twee dagen eerder (op maandag 13 februari) een digitale informatie-sessie gehouden, waarop vragen gesteld kunnen worden. De gemeente heeft omwonenden daarover per brief geïnformeerd.

Tijdens de inspraakavond 15 februari zullen medewerkers van de Gemeente een en ander toelichten. Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van een reactie op de plannen. Ook E-Connection zal op deze bijeenkomst aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Doorlopen procedure tot nu toe

Het ontwerp-bestemmingsplan regelt onder meer dat de nieuwe windturbines een maximale tiphoogte mogen hebben van 200 meter. De tiphoogte is als één wiek helemaal omhoog staat. In het ontwerp staat, naast effecten als geluid en slagschaduw, ook aangegeven hoe rekening is gehouden met onder andere recreatie en toerisme, de natuur, de afstand tot de N57 en de bewegende delen van de kering.

In maart vorig jaar werd het voorontwerp-bestemmingsplan voor de windturbines gepubliceerd door de gemeente Hellevoetsluis. Deze gemeente is per 1 januari 2023 opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee. Op het voorontwerp is een aantal reacties binnengekomen. In de bijlagen bij het ontwerp-bestemmingsplan wordt aangegeven wat daarmee is gedaan.

De Haringvlietdam is door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als locatie voor windenergie. Omdat vervanging aan de zeezijde door Rijkswaterstaat niet meer werd toegestaan, is gekeken naar andere mogelijke locaties. Na een uitgebreide consultatie binnen de toenmalige gemeente Hellevoetsluis, bleef de Haringvlietdam als enige plek voor windenergie binnen de gemeente over. In het Provinciale beleid is daarom uiteindelijk de Haringvlietdam als enige windlocatie binnen Hellevoetsluis opgenomen.