Oog voor de natuur


Bij de aanleg van windturbines moeten mogelijke effecten op de natuur vooraf onderzocht worden. De Provincie geeft vervolgens natuurvergunningen af. Bij windparken op de Oosterscheldekering hebben we te maken met de Voordelta en de Oosterschelde, wat beide Natura2000-gebieden zijn. Zo hebben we op de locaties van onze windparken een goed beeld gecreëerd van de voorkomende en passerende vleermuizen. In overleg met de Provincie hebben we afgesproken dat de windturbines, wanneer dat van belang is, kunnen worden stilgezet om onnodige aanvaringsslachtoffers te voorkomen.

Bij de ontwikkeling van Windpark Bouwdokken is samen met Rijkswaterstaat, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde overlegd hoe we op de beste wijze rekening kunnen houden met de natuur. Daarbij hebben we bijvoorbeeld delen van de voormalige Bouwdokhavens op een natuurlijke manier ingericht: zoals het visdiefvlot en de hoogwatervluchtplaats. Daarnaast houden we rekening met vleermuizen en het broedseizoen qua bouwactiviteiten. Lees er hier meer over.

Bij de bouw van windparken houden wij zoveel mogelijk rekening met de omgeving, zoals het toeristenseizoen, het stormseizoen en het broedseizoen. Dit vereist een nauwgezette planning van activiteiten, in overleg met de omgeving. De bouw van bijvoorbeeld Windpark Bouwdokken vond bijna geheel plaats buiten het toeristenseizoen en buiten het broedseizoen van vogels, om zo min mogelijk verstoring en overlast te veroorzaken. Daar waar wel in het broedseizoen gewerkt moet worden zal de locatie van het werk zo veel mogelijk beperkt en afgebakend worden.