Het voorontwerp-bestemmingsplan om de windturbines op de Haringvlietdam te kunnen vernieuwen, is door de gemeente Hellevoetsluis gepubliceerd. Nu nog staan er zes windturbines aan de zeezijde van de dam. Het plan voorziet erin dat deze vervangen worden door twee, grotere turbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. Plannen van E-Connection Project om de bestaande windturbines op te schalen, zijn er al langer, maar krijgen nu concreet vorm.

Op de Haringvlietdam is ruimte voor twee windturbines (zie illustratie plankaart). Om deze mogelijk te maken zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, naar onder meer effecten op de leefomgeving (geluid, slagschaduw), recreatie, natuur en waterveiligheid. Om op de nieuwe locatie windturbines te mogen bouwen, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en zijn vergunningen nodig. Uit de onderzoeken blijkt dat plaatsing van de twee turbines mogelijk is. Er wordt uitgegaan van turbines met een maximale tiphoogte van 200 meter. E-Connection ontwikkelt de plannen in opdracht van Windpark Haringvliet BV, de eigenaar van de huidige turbines.

De plankaart geeft aan waar de nieuwe windturbines komen te staan.
Gesprekken omgeving

Om de omgeving en belanghebbenden te informeren en te betrekken bij de plannen, zijn onder meer begin 2021 online informatiebijeenkomsten gehouden; binnenkort krijgen deze een vervolg (zie verderop in dit bericht). Samen met de gemeente is een klankbordgroep in het leven geroepen waarin met name omwonenden participeren. Daarnaast is er geregeld overleg met onder andere betrokken overheidspartijen, het Recreatieschap en andere belanghebbenden.

Locatiespecifieke normen

Het voorontwerp-bestemmingsplan lag in de zomer van 2021 al klaar voor publicatie, maar werd door de gemeente aangehouden vanwege een uitspraak van de Raad van State in juni van dat jaar. Door die uitspraak ontstond er onduidelijkheid voor alle windprojecten op land. De Raad van State bepaalde dat bij windplannen niet meer gebruik gemaakt mag worden van algemene normen voor windenergie voor onder andere geluid en slagschaduw. Om deze algemene normen, opgenomen in onder meer het ‘activiteitenbesluit’, te mogen toepassen, had volgens Europese regelgeving de Nederlandse overheid vooraf een milieubeoordeling moeten uitvoeren. Het Rijk is daarom nu bezig met het uitvoeren van een plan-milieueffectrapportage om weer algemene normen voor windenergie te kunnen vaststellen. Het doorlopen van die procedure en het opstellen van nieuwe regelgeving is een tijdrovende zaak. De Raad van State gaf daarom ook aan dat gemeenten zelf locatiespecifieke normen kunnen vaststellen om de plaatsing van windturbines mogelijk te maken. Voor de windturbines op de Haringvlietdam wordt daarom gewerkt aan het opstellen van locatiespecifieke normen. In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt dit aangekondigd. Het is de bedoeling dat de normen vervolgens worden opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.

Inzage en informatiebijeenkomst

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van 3 tot en met 31 maart ter inzage zodat een ieder er kennis van kan nemen en op kan reageren. Kijk daartoe op www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek op de kaart naar de Haringvlietdam.

Actualisatie 24 maart 2022: de geplande inloopbijeenkomst van 29 maart is op verzoek van de gemeente afgelast.

Op dinsdag 29 maart organiseren de gemeente Hellevoetsluis en E-Connection een inloopbijeenkomst voor belangstellenden.(inloop vanaf 19.30 uur). Onderwerpen zijn de voortgang van het project, het voorontwerp-bestemmingsplan en de aanpak om tot lokale normen te komen.
Vindt u het niet prettig een fysieke bijeenkomst bij te wonen, bijvoorbeeld vanwege Coviod-19? Laat het ons dan weten via info@e-connection.nl. We kunnen dan met u bekijken of we u online kunnen informeren, zodat u ook op de plannen kunt reageren.

Enige windlocatie

De gemeente Hellevoetsluis heeft in 2012 het convenant voor de Rotterdamse regio ondertekend om windenergie mogelijk te maken. Na uitgebreide consultatie over mogelijke locaties, bleef de Haringvlietdam als enige locatie voor windenergie binnen de gemeente over. In het Provinciale beleid is daarom uiteindelijk de Haringvlietdam als enige windlocatie binnen Hellevoetsluis opgenomen. Daarbij werd aanvankelijk gedacht aan drie windturbines met in totaal 12 MW opgesteld vermogen. Nader onderzoek van E-Connection Project wees uit dat drie windturbines ter plekke niet mogelijk zijn. Bij de bouw van de Haringvlietdam zijn grote betonblokken gebruikt, waardoor het over een brede strook niet mogelijk is fundatiepalen voor windturbines in de grond te bevestigen. Twee windturbines zijn wel mogelijk.

Verwijderen bestaande windturbines

De zes bestaande windturbines zullen worden verwijderd. In het bestemmingsplan is opgenomen dat er geen ‘dubbeldraaiperiode’ mag zijn. Dit betekent dat de bestaande turbines stilgezet moeten worden als de nieuwe in bedrijf worden genomen. Ze zullen daarna ook afgebroken worden.
Het is overigens niet mogelijk nieuwe windturbines te plaatsen op de plek waar de huidige staan aan de zeezijde van de dam. Vanwege waterveiligheid staat Rijkswaterstaat dat niet toe. De Haringvlietdam maakt onderdeel uit van de primaire waterkering. Om die reden komen de nieuwe turbines aan de binnenzijde van de dam.