Windpark Bouwdokken

Ecologie


Ruimte voor de natuur

Windpark Bouwdokken ligt tussen twee Natura2000-gebieden, namelijk de Voordelta en de Oosterschelde. Dankzij de samenwerking met Rijkwaterstaat (RWS), Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde heeft de bouw van het windpark ook gezorgd voor ruimte voor de natuur. Dit is gedaan door delen van de voormalige Bouwdokhavens op een natuurlijke manier in te richten, waardoor deze interessanter worden voor bepaalde vogelsoorten.

Visdiefvlot
In maart 2016 is samen met het Kustbroedvogelfonds in het voormalige zanddepot een broedeiland voor visdieven aangelegd; het visdiefvlot. Het eerste broedseizoen zijn daar al 35 broedende paartjes waargenomen en het tweede broedseizoen maar liefst ruim 100. Klik hier voor meer informatie over visdieven.

Visdiefvlot

Hoogwatervluchtplaats
Ook is er voor het broedseizoen van 2016 een hoogwatervluchtplaats aangelegd. Zo kon de natuur vast wennen aan de nieuwe situatie vóór de start van de bouwactiviteiten. De vogelsoorten die het prettig vinden om tijdens hoogwater op deze vluchtplaats te verblijven zijn onder andere: lepelaar, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, scholekster, wulp, tureluur, bergeend en slobeend.

Windpark Bouwdokken

Windpark Bouwdokken