Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Windwerkgroep


E-Connection kiest voor het vroegtijdig bespreken van windprojecten met de stakeholders uit het betrokken gebied. Om de mogelijkheden voor het optimaliseren van windenergie op de concentratielocatie op de Oosterscheldekering te onderzoeken is daarom samengewerkt in de Windwerkgroep met de Provincie Zeeland, de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap. Deze werkgroep werd aangevuld met deskundigen, met name voor ecologie en landschap. In deze windwerkgroep is naar mogelijke nieuwe locaties voor windmolens in het gebied gekeken. Vervolgens hebben de werkgroepleden samen de onderzoeken naar milieueffecten beoordeeld en een voorkeur voor een bepaalde opstelling uitgesproken (zie milieueffectrapportage en onderzoeken).

In de werkgroep zijn uiteenlopende belangen vertegenwoordigd. Een locatie waar een windpark wordt gepland moet immers zowel mogelijk zijn vanuit waterveiligheid (de veiligheid van de dijken) als ecologie (bijvoorbeeld aanwezige broedkolonies of hoogwatervluchtplaatsen). Buiten de partijen in de werkgroep is ook nog met andere stakeholders gesproken.