Project Optimalisatie Windenergie Oosterscheldekering

Bestemmingsplan en vergunningen


De concentratie locatie Oosterscheldekering omvat het voormalig werkeiland Neeltje Jans in de gemeente Veere, werkeiland Roggenplaat in Schouwen-Duiveland en de Jacobahaven in Noord-Beveland.

Gemeente Veere en gemeente Schouwen-Duiveland
Voor de vier windparken in de gemeente Veere (de windparken Neeltje Jans/Vluchthaven, Roompotsluis/Noordland Buitenhaven, Poolvoet en Binnenhaven) is de herziening van het bestemmingsplan  door de gemeenteraad halverwege 2018 vastgesteld. Kort daarna heeft de gemeente Veere de omgevingsvergunning afgegeven voor de nieuwe windparken Binnenhaven en Poolvoet en de turbines die in 2020/2021 worden vernieuwd van de windparken Neeltje Jans en Roompotsluis. Tegen deze 1e herziening van het Bestemmingsplan Neeltje Jans en de Omgevingsvergunningen was één beroepsprocedure aangespannen. De Raad van State heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan en het beroep tegen het bestemmingsplan afgewezen..

Voor het windpark op de westzijde van de Roggenplaat in de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de gemeenteraad halverwege 2018 ingestemd met een procedure tot afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente heeft vervolgens de Omgevingsvergunning voor de bouw van de twee windturbines afgegeven. Daartegen is geen bezwaar ingediend.

De Provincie Zeeland heeft voor alle windparken op Neeltje Jans en het windpark op de Roggenplaat vergunningen en ontheffingen voor natuur afgegeven. Tegen deze vergunningen zijn geen bezwaren ingediend en is geen beroep aangetekend. Datzelfde geldt voor de door Rijkswaterstaat afgegeven watervergunningen. Al deze vergunningen zijn daarmee onherroepelijk.

Gemeente Noord-Beveland
Voor het windpark in de Jacobahaven is de procedure wat later van start gegaan. Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan waarin windturbines tot maximaal 150 meter tiphoogte mogelijk worden gemaakt. Daarop heeft de gemeente ook de Omgevingsvergunning afgegeven. Daarvoor al hadden Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen de noodzakelijke watervergunningen afgegeven. De natuurvergunning en -ontheffingen zijn bij de provincie aangevraagd. Er geldt gemeentelijke coördinatie voor het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning; beide worden dan gelijktijdig vastgesteld en er geldt één gezamenlijke bezwaarprocedure. De vergunningen zijn inmiddels allemaal afgegeven. Zie verder Windpark Jacobahaven