Opschaling windturbines Haringvlietdam

Informatie omwonenden


In 2017 en 2018 zijn, met name door de gemeente, informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden over de keuze van de locaties voor windenergie binnen Hellevoetsluis. Het huidige plan is daar uit voortgevloeid: naar aanleiding van de bijeenkomsten is de locatie op de Haringvlietdam als enige locatie binnen de toemalige gemeentegrenzen overgebleven.

Sinds definitief duidelijk is dat E-Connection de nieuwe windturbines mag ontwikkelen (zie nieuwsbericht), lopen er gesprekken met verschillende belanghebbenden, deels bijeengebracht in een Windwerkgroep Haringvlietdam. Met Rijkswaterstaat en het Waterschap Hollandse Delta is uitgebreid overlegd over de studie waterveiligheid. Er is verder gesproken met onder meer het Recreatieschap Voorne-Putten, de recreatieondernemers op het Quackstrand en met Natuurmonumenten, de beheerder van het nabijgelegen natuurgebied Voornse Duin/Quackjeswater.

In februari 2021 is gestart met het informeren van omwonenden in de nabijheid van het windpark tijdens informatiebijeenkomsten waarvoor de gemeente Hellevoetsluis uitnodigingen verstuurde. Vanwege Covid-19 waren het jammer genoeg allemaal digitale bijeenkomsten. Omdat niet alle omwonenden per brief bereikt werden, is in maart 2021 een extra bijeenkomst voor de omgeving georganiseerd. Tot slot volgde in april 2021 een online informatieavond voor iedereen die op grotere afstand van het windpark woont. De bijeenkomsten waren bedoeld om informatie over de plannen te geven, maar ook om de vragen, aandachtspunten en zorgen vanuit de omgeving te horen.

Het verslag van deze bijeenkomsten is hier te vinden.

Aanvankelijk zouden in de eerste helft van 2022 nieuwe informatiebijeenkomsten worden gehouden, onder meer over het opstellen van lokale normen voor in het  bestemmingsplan. Door onduidelijkheid over landelijk beleid, werd de ruimtelijke procedure door de gemeente echter tijdelijk stilgelegd. Eind oktober 2022 organiseerde E-Connection alsnog een bewonersbijeenkomst over lokale normen in Droogdok Jan Blanken, plus een digitale bijeenkomst voor wie liever niet fysieke bijeenkomsten bezoekt.

Voor het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente  in februari 2023 een inspraakbijeenkomst georganiseerd. Deze werd gehouden op het gemeentehuis in Hellevoetsluis.

Klankbordgroep

Gemeente en E-Connection hebben samen een klankbordgroep in het leven geroepen, waarvoor omwonenden en vertegenwoordigers van bedrijven in het gebied zich konden aanmelden. Deze groep komt sinds april 2021 geregeld bij elkaar. Doel is met name vroegtijdige informatieverstrekking en het bespreken van de mogelijke effecten van het windpark. De klankbordgroep kan daarover zowel mondeling als schriftelijk advies uitbrengen aan de gemeente. Ook kan de klankbordgroep bijvoorbeeld meedenken over de besteding van het geld uit het omgevingsfonds. Het secretariaat van de klankbordgroep wordt verzorgd door E-Connection.